“ЕС КЕЙ СОФТУЕР” ЕООД (ЕС КЕЙ СОФТУЕР/ДОСТАВЧИКЪТ), вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206246651, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ул. “Радецки” № 13, ет. 2, ап. 1, представлявано от СИМЕОН ПЕТКОВ КОЛЕВ, е дружеството разработчик, предлагащо, администриращо и поддържащо софтуерна технология за WooCommerce – софтуерни компоненти (плъгини) за електронни магазини и платформи за електронна търговия, както и дружеството администратор на уеб сайт https://sk-soft.net/ (УЕБ САЙТА).

Настоящото лицензионно споразумение представлява договор между ДОСТАВЧИКА и неговите клиенти, по силата на който последните получават правото да изберат и ползват, за търговски цели при стриктно спазване на посочените по-долу условия, плъгини за WooCommerce, приложими към системите на PostOne, Econt, Speedy, Rapido и други доставчици на куриерски услуги .

Чрез извършването на регистрация и закупуване на абонамент за ползване на избран плъгин за WooCommerce клиентите декларират своето съгласие да бъдат обвързани от настоящото споразумение и всички негови приложения, съставляващи неразделна част от него, както и всички последващи промени и актуализации в същите, като се задължават да ги спазват при условията на действащото законодателство.

 

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

 

В настоящото споразумение, освен ако изрично е договорено друго, или се изисква от контекста, термините се тълкуват, както следва:

1. Поверителна информация – всяка непублична информация, свързана с едната от двете или двете страни, тяхната работа или бъдещи планове, работни процеси, сорс код, права върху интелектуалната собственост, или съвкупности от отделни части на такава информация, независимо дали всяка отделна част е сама по себе си поверителна, и е в притежание на страна по споразумението, и информация, която се счита или може да се очаква да се счита като поверителна, и всякаква информация, която е получена или може да бъде получена вследствие на поверителна информация, както и всяка информация, която представлява търговска тайна по смисъла на Закона за защита на търговската тайна.

2. Права на интелектуална собственост – всички права на интелектуална собственост, съществуващи съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и всички други права на интелектуалната собственост, защитени от приложимите международни актове в тази област.

3. Клиент – физическо или юридическо лице, страна по настоящото споразумение, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

4. Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

5. Клиентски профил – съвкупността от данни, включващи имейл адрес (потребителско име) и парола за достъп, позволяващи на дадено лице да бъде идентифицирано за целите на възникналото правоотношение и да получи достъп, заяви, заплати, инсталира и използва избрания плъгин за WooCommerce.

6. Клиентски данни – всички данни, включително лични данни, генерирани и/или събирани в резултат на използването на избрания плъгин за WooCommerce от страна на КЛИЕНТА.

7. Електронен магазин – софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб браузър или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки и/или услуги посредством сключване на договор от разстояние съгласно чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки и/или услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.

8. Платформа за електронна търговия – онлайн платформа, предоставяща услуги за продажба на стоки и/или услуги в интернет, чрез която се осъществяват продажби и трансакции чрез функционалностите на самата платформа.

9. Уеб Сайт –  обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.

10. Домейн име – буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни.

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

 

1.1 ДОСТАВЧИКЪТ, действащ в качеството си на единствен и изключителен собственик на лицензирания продукт, предоставя възмездно на КЛИЕНТА временен, неексклузивен и непрехвърлим лиценз за ползване на избран плъгин за WooCommerce – софтуерен компонент за електронни магазини и платформи за електронна търговия и свързаната с него документация.

1.2 Всеки плъгин за WooCommerce и свързаните с него услуги и компоненти включват, заедно и поотделно: софтуер, сорс код, технология, поддръжка и актуализация, документация, правила за ползване, текстово съдържание, графика, дизайн, интерфейс и начин на предлагане.

1.3 За ползване на избрания плъгин за WooCommerce КЛИЕНТЪТ закупува месечен или годишен абонаментен пакет с лиценз за ползване.

1.4 Избраният плъгин се предоставя за ползване единствено на КЛИЕНТА и употребата му е ограничена до 1 (един) домейн на абонаментен пакет, където домейнът може да бъде собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет.

 

ІІ. СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

 

Цялата договореност между страните, свързана с предоставянето на лиценз за ползване на плъгин за WooCommerce и използването на https://sk-soft.net/ (УЕБ САЙТА), включително всички указания и насоки за ползване, е обективирана в следните документи:

●      Лицензионно споразумение при общи условия;

●      Ръководство за инсталиране и употреба;

●      Общи условия за ползване на уеб сайт;

●      Политика за лични данни на уеб сайта;

●      Споразумение за обработване на лични данни.

Всяко допълнително споразумение, анекс или друга форма на писмена договореност между страните става неразделна част от споразумението между страните от деня на влизането си в сила.

 

ІII. СРОК

 

2.1  Настоящото споразумение се счита за сключено в момента, в който КЛИЕНТЪТ получи съобщение от ДОСТАВЧИКА за потвърждаване на неговата регистрация съгласно разпоредбите на РАЗДЕЛ V. от споразумението.

2.2 Абонаментният период е със срок от 1 (един) календарен месец или 1 (една) календарна година – в зависимост от избрания от КЛИЕНТА абонаментен пакет, с възможност за автоматично подновяване при същите условия при заплащане на стойността за новия период.

2.3 Абонаментният период започва да тече от деня на заплащане на абонаментното възнаграждение според избрания от КЛИЕНТА абонаментен план.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ И КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ

 

3.1 За да получи достъп, заяви, заплати, инсталира и използва избрания плъгин за WooCommerce КЛИЕНТЪТ попълва регистрационната форма в УЕБ САЙТА, за да създаде свой клиентски профил. Регистрацията е необходимо условие за ползване.

3.2  Регистрацията е процедура, при която чрез налична на УЕБ САЙТА електронна форма се отправя до ДОСТАВЧИКА електронно изявление за сключване на споразумение за ползване на избрания плъгин за WooCommerce, с което КЛИЕНТЪТ (или лице, което действа от негово име и за негова сметка):

 1. Предоставя необходимата пълна и вярна информация за създаване на клиентски профил и за комуникация при и по повод сключването и изпълнението на споразумението:
  1. за КЛИЕНТ физическо лице – две имена, имейл адрес, телефон за контакт;
  2. за КЛИЕНТ юридическо лице – наименование на юридическото лице, МОЛ, ЕИК или БУЛСТАТ, две имена, имейл адрес, телефон на лице за контакт.
 1. Потвърждава изрично, че е запознат/о с настоящото споразумение и се съгласява с прилагане на неговите разпоредби при ползване на избрания плъгин за WooCommerce;
 2. Потвърждава изрично, че е запознат/о със Споразумението за обработване на лични данни, и се съгласява с прилагането му при ползване на избрания плъгин за WooCommerce;
 3. Избира един от предложените абонаментни планове или заявява ползването на избрания плъгин за WooCommerce за еднократен безплатен тестови период;
 4. Следва указаните от ДОСТАВЧИКА стъпки за потвърждаване на регистрацията, инсталиране на избрания плъгин за WooCommerce и/или заплащане на абонаментното възнаграждение.

3.3 С потвърждението на регистрацията ДОСТАВЧИКЪТ декларира получаването на изявлението на КЛИЕНТА за сключване на споразумение за предоставяне и ползване на избрания плъгин за WooCommerce и съгласието си за сключване на това споразумение.

3.4 ДОСТАВЧИКЪТ изпраща електронни съобщения до КЛИЕНТА на посочения от него имейл адрес, които последователно потвърждават регистрацията на клиентския профил, закупуването на абонаментен план и изпращането на лицензионен ключ за абонамента.

3.5 С потвърждаване на регистрацията между страните възникват договорни отношения за ползване на избрания плъгин за WooCommerce, като настоящото споразумение се счита за сключено и влиза в сила в момента, в който КЛИЕНТЪТ получи съобщението за потвърждаване на регистрацията.

3.6 КЛИЕНТЪТ създава необходимата организация с цел използване на съответните данни за идентификация и удостоверяване на правото на достъп до клиентския профил само от съответните лица, които имат право да осъществяват достъп и работа с избрания плъгин за WooCommerce от негово име. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за всички действия, които са извършени при използване на данни за достъп до клиентския му профил, които е създал и предоставил на трети лица.

 

V. БЕЗПЛАТЕН ТЕСТОВИ ПЕРИОД

 

4.1 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на своите клиенти възможност при регистрация да заявят и използват еднократен безплатен тестови период за ползване на избрания плъгин за WooCommerce  в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни.

4.2 КЛИЕНТЪТ може да заяви и стартира своя безплатен тестови период, след като създаде клиентския си профил.

4.3 Преди изтичане на тестовия период ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща на КЛИЕНТА електронни изявления по имейл, с които информира за оставащия срок за безплатно ползване на избрания плъгин за WooCommerce и за възможността за заявяване на избор на някой от предлаганите абонаментни планове.

4.4 Достъпът до избрания плъгин за WooCommerce се преустановява автоматично с изтичане на безплатния тестови период, освен ако КЛИЕНТЪТ не заяви и заплати един от предложените абонаментни планове.

4.5 Използването на избрания плъгин за WooCommerce за безплатния тестови период не обвързва потенциалните клиенти и не ги задължава да встъпват в договорни отношения с ДОСТАВЧИКА.

4.6 В правоотношенията между страните за продължителността на безплатния тестови период се прилагат разпоредбите на РАЗДЕЛ VII-XVI, XIX и XX от настоящото споразумение, където и когато същите са приложими.

 

VI.  АБОНАМЕНТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

5.1 За ползване на избрания плъгин за WooCommerce за срока на абонаментния период КЛИЕНТЪТ предплаща месечно или годишно абонаментно възнаграждение съгласно предлаганите абонаментни планове, достъпни на УЕБ САЙТА.

5.2 При избиране на месечен/годишен абонаментен план възнаграждението се дължи занапред и се заплаща на съответното число на всеки месец от годината съгласно чл.2.3.

5.3 При избиране на годишен абонаментен план възнаграждението се дължи занапред и се заплаща на съответното число на всеки ден от годината съгласно чл.2.3.

5.4 Възнаграждение се дължи за всяко ползване на избрания плъгин извън предоставения еднократен безплатен тестови период от 14 (четиринадесет) календарни дни.

5.5 ДОСТАВЧИКЪТ използва трето лице за обработване на плащанията – Stripe Payments Europe Limited, предоставящо STRIPE – софтуерен инструмент за извършване на онлайн разплащания. Тази дейност се регламентира съгласно приложимите споразумения, общи условия и политики за поверителност на доставчика на тази услуга и/или на издателя на банковата карта на КЛИЕНТА, като ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на грешки и/или начисляване на допълнителни такси при обработване на плащанията.

5.6 В случай на забавено плащане ДОСТАВЧИКЪТ изпраща електронно съобщение до КЛИЕНТА на посочения от него имейл адрес с предупреждение за предстоящо преустановяване на достъпа до плъгина, като предоставя допълнителен срок за плащане от 14 (четиринадесет) календарни дни.

5.7 Ако КЛИЕНТЪТ не извърши плащане в предоставения допълнителен срок, ДОСТАВЧИКЪТ преустановява достъпа му до избрания плъгин за WooCommerce, като не носи отговорност за евентуални последващи имуществени или неимуществени вреди, включително претърпени вреди и пропуснати ползи, произлизащи пряко или косвено от преустановяването на достъпа.

5.8 Достъпът до избрания плъгин се възстановява без начисляване на допълнителни такси в срок от 24 часа от получаване на плащането.

5.9 При забавяне на плащането КЛИЕНТЪТ дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) дневно, но не повече от 100 % от стойността на дължимото.

5.10 ДОСТАВЧИКЪТ може да актуализира размера на абонаментното възнаграждение и/или условията на плащане по своя преценка.

5.11 ДОСТАВЧИКЪТ уведомява писмено (чрез публикуване на информацията в УЕБ САЙТА и/или с електронно съобщение по имейл) своите клиенти за горните обстоятелства не по-късно от 1 (един) месец преди началната дата, от която ще се прилагат приетите промени.

 

VII. ДОСТЪП ДО ПЛЪГИН ЗА WOOCOMMERCE И ИЗПОЛЗВАНЕ

 

6.1 За да достъпи и използва избрания плъгин КЛИЕНТЪТ изтегля и инсталира софтуерния компонент, като следва предоставените от ДОСТАВЧИКА ръководства и указания за инсталиране и използване, достъпни на УЕБ САЙТА.

6.2 Софтуерният компонент се интегрира в софтуера на електронния магазин или профила в платформата за електронна търговия, чрез които КЛИЕНТЪТ предлага и извършва продажба на стоки.

6.3 Избраният плъгин предоставя на КЛИЕНТА функционалности за автоматизация на процеса по приемане, обработване и създаване на заявки за куриерски услуги – за изпращане на потребителски стоки, закупени или поръчани от електронния магазин/профила в платформа за електронна търговия на КЛИЕНТА, включително, но не само:

 1. извличане и трансфер на данни за доставка на заявени от потребители пратки към системата на избрания доставчик на куриерски услуги;
 2. генериране или изтриване на товарителници;
 3. генериране на заявка за куриерски услуги към съответния доставчик;
 4. изпращане на заявка за куриерски услуги към съответния доставчик;
 5. изчисляване и превалутиране (където е приложимо) на цена на куриерската услуга;
 6. получаване на потвърждение от доставчика за приемане на заявката за куриерски услуги;
 7. изпращане на известие към КЛИЕНТА с потвърждение, товарителница и номер за проследяване на пратката (тракинг номер);
 8. предоставяне на КЛИЕНТА на инструмент за изпращане към потребителя на данни за товарителница, номер за проследяване на пратката (тракинг номер) и цена на куриерската услуга.
 

VIII. НАСТРОЙКИ НА КЛИЕНТА

 

7. След инсталиране на избрания плъгин КЛИЕНТЪТ получава достъп до интерфейс (контролен панел) за управление на съответните настройки и въвеждане на необходимите данни за използване на функционалностите на продукта.

8. Въвежданите от КЛИЕНТА данни по смисъла на чл.7 се третират от ДОСТАВЧИКА като поверителна търговска информация, като последният гарантира полагането на разумни усилия за опазване конфиденциалността на тази информация съгласно разпоредбите на РАЗДЕЛ XVI от настоящото споразумение.

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 

9. ДОСТАВЧИКЪТ ИМА ПРАВО ДА:

9.1 получава дължимото абонаментно възнаграждение в договорените размер и срок;

9.2 актуализира размера на възнаграждението и/или условията на плащане;

9.3 въвежда допълнителни функционалности по своя преценка за необходимост и време;

9.4 ограничава временно достъпа до плъгина и/или отделни негови компоненти при наличие на проблеми със сигурността или функционалността, както и за извършване на действия по поддръжка, надстройване, модифициране и/или актуализиране;

9.5 ангажира подизпълнители при изпълнение на своите задължения и/или за предоставяне на свързани услуги, необходими за работата на плъгина;

9.7 следи за спазване на ограничението по отношение на броя домейни на своите клиенти;

9.8 отправя предизвестие за прекратяване на настоящото споразумение и/или временно преустановява достъпа до плъгина при нарушаване на настоящото споразумение от страна на КЛИЕНТА, като това не ограничава или изключва възможността за търсене на други форми на отговорност съгласно приложимото право;

9.9 изисква и получава достъп до административния панел на WordPress и/или FTP/SFTP достъп до хостинга на КЛИЕНТА с цел предоставяне на необходимото съдействие при технически проблеми и/или затруднения от друг характер, възникващи при инсталирането и/или употребата на избрания плъгин.

10. ДОСТАВЧИКЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА:

10.1 спазва всички нормативни изисквания, приложими към създаването, управлението и използването на плъгина, респективно към изпълнението на задълженията си съгласно настоящото споразумение;

10.2 полага всички обективно необходими и разумни усилия за предоставяне на постоянно и непрекъснато ползване на плъгина;

10.3 поддържа съдържание и функционалност в обем, не по-малки от наличните към момента на сключване на настоящото споразумение;

10.4 предоставя услуги по поддръжка, диагностициране и отстраняване на текущи проблеми при ползване на избрания плъгин.

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

11. КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО ДА:

11.1 използва избрания плъгин за WooCommerce съгласно условията и начина, предвидени в настоящото споразумение, свързаните с него документи и действащото законодателство;

11.2 изисква съдействие от ДОСТАВЧИКА за поддръжка, диагностициране и отстраняване на текущи проблеми при ползване на избрания плъгин;

11.3 изисква насоки за ползване на плъгина от ДОСТАВЧИКА;  възпроизвежда и прилага предоставените от ДОСТАВЧИКА насоки и ръководства за използване за целите на неговото ефективно използване.

12. КЛИЕНТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА:

12.1 заплаща дължимото абонаментно възнаграждение в договорените размер и срок;

12.2 полага всички разумни усилия за предотвратяване на неоторизиран достъп до плъгина, включително като поддържа мерки за сигурност на данните за достъп до клиентския профил;

12.3 уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА при установяване или съмнение за непозволена употреба, неоторизиран достъп или нарушение на сигурността, което компрометира достъпа до плъгина;

12.4 осигурява съответствието на начина на използване на СИСТЕМАТА с приложимото законодателство и настоящото споразумение;

12.5 спазва ограничението за използване на избрания плъгин за 1 (един) домейн на закупен абонаментен пакет.

 

XI. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА

 

13. С предоставянето на лиценза КЛИЕНТЪТ получава правото да достъпва и използва избрания плъгин за WooCommerce, като интегрира софтуерния компонент в софтуера на своя електронен магазин, респективно своя търговски профил в платформа за електронна търговия, при стриктно спазване на разпоредбите на настоящото споразумение.

14. Правото на собственост върху плъгина е непрехвърлимо, като КЛИЕНТЪТ получава единствено правото да го използва за срока на настоящото споразумение.

15. Лицензът за ползване не може да се сублицензира.

16. КЛИЕНТЪТ няма право да:

16.1 предоставя данни за достъп до клиентския си профил на трети страни;

16.2 използва избрания плъгин на повече от 1 (един) домейн на закупен абонамент;

16.3 споделя непублични функции и характеристики на плъгина и свързана с него документация с трети страни;

16.4 осъществява достъп или опит за достъп до плъгина или части от него по начин, различен от предвидения от ДОСТАВЧИКА;

16.5 достъпва плъгина с цел разработване на конкурентен продукт и/или услуга или с цел създаване на продукт със сходни идеи, функции, характеристики и/или графики;

16.6 извършва действия по web scraping или data scraping, свързани с плъгина, включително събиране на информация чрез софтуер, който симулира човешка дейност, бот или web crawler.

16.7 извършва или възлага на трети лица да извършват тестове на функционалността или сигурността на плъгина;

16.8 използва избрания плъгин и свързаната с него документация по начин и за цели, които не са изрично позволени от приложимото законодателство или по силата на настоящото споразумение и приложенията към него.

 

XII. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

17.1 Всички права на интелектуална собственост върху предлаганите плъгини, включително, но не само търговски марки, графичен дизайн, ноу хау, лицензи, права върху техническа информация и документация, авторски права върху софтуер, програмен код и/или бази данни, са изключителна собственост на ДОСТАВЧИКА.

18. КЛИЕНТЪТ няма право, пряко или косвено, да:

18.1 прави обратен инженеринг, декомпилира, надгражда, разглобява или по друг начин да се опитва да открие изходния код, обектния код или базовата структура, идеи, ноу-хау или алгоритми, свързани с плъгин или части от него;

18.2 модифицира, създава производни продукти, разпространява, публикува, демонстрира пред трети страни или сублицензира плъгин или части от него;

18.3 декриптира, модифицира, включително като допълва или заличава, програмния код или сегменти от него;

18.4 достъпва или използва избрания плъгин, за да копира идеи, функции или графики с цел създаване на производни продукти и такива със същото или сходно предназначение;

18.5 премахва, прикрива или изменя указания или отбелязвания на правата на ДОСТАВЧИКА, включително отличителни знаци и обозначения, поставени от последния или съдържащи се в софтуер или документация;

18.6 използва плъгин по начин и за цели, нарушаващи права на интелектуалната собственост или друго приложимо право.

 

XIII. ПОДДРЪЖКА И СЪДЕЙСТВИЕ

 

19.1 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА услуги по поддръжка, диагностициране и отстраняване на текущи проблеми за срока на споразумението, включващи:

 1. текуща поддръжка за осигуряване на постоянно и непрекъснато ползване на избрания плъгин;
 2. диагностициране на възникнали проблеми при ползване на плъгина;
 3. решаване на причинени от системни грешки проблеми.

19.2 За упражняване на правата си по предходната алинея КЛИЕНТЪТ може да отправя запитвания за съдействие чрез публикуваните на УЕБ САЙТА канали за връзка.

19.3 ДОСТАВЧИКЪТ публикува на видно място в УЕБ САЙТА наличните средства за контакт с цел поддръжка и съдействие, като ги актуализира при необходимост.

19.4 КЛИЕНТЪТ не дължи допълнително възнаграждение на ДОСТАВЧИКА за предоставяне на услугите по чл.19.1.

19.5 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услугите по чл.19.1 в съответствие с обичайно дължимите и разумно очаквани умения и грижи, съответстващи на добрите стандарти и практики.

19.6 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да реагира своевременно на всяка молба за съдействие за отстраняване на текущи проблеми или за получаване на насоки за ползване на избрания плъгин, като срокът за отговор при получаване на запитвания по имейл е 2 (два) работни дни.

19.7 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА необходимото съдействие за идентифициране и отстраняване на текущи проблеми, както и насоки за ползване, включително чрез инструкции, разяснения, ръководства за употреба, публикувани на УЕБ САЙТА и/или предоставяни директно на КЛИЕНТА.

20. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

20.1 да осигурява предоставянето на избрания плъгин с характеристики и функционалност в обем, не по-малък от наличния към момента на сключване на споразумението;

20.2 да уведомява в писмен вид КЛИЕНТА за надстройване, модифициране или актуализиране на плъгина и/или отделни негови елементи;

20.3 когато е възможно, да уведомява в писмен вид КЛИЕНТА 5 (пет) работни дни преди извършване на планирани услуги по поддръжка, които могат да окажат въздействие върху ползването на плъгина и/или отделни негови компоненти;

20.4 когато е възможно, при наличието на технически проблеми и/или затруднения от друг характер, които оказват въздействие върху ползването на плъгина и/или отделни компоненти, да уведомява в писмен вид КЛИЕНТА за очаквания срок на възстановяване на обичайното функциониране.

 

XIV. АКТУАЛИЗАЦИИ

 

21.1 ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не е задължен, да прави актуализации, обновления и надграждания по всяко време.

21.2 Действията по чл.21.1 могат да се извършват автоматично или да изискват извършване на определени действия от страна на КЛИЕНТА, включително преинсталиране на софтуер, инсталиране на нов софтуер, извършване на функционални настройки и други. В случаите, когато се изисква извършване на определени действия от страна на КЛИЕНТА, ДОСТАВЧИКЪТ полага разумни усилия да го уведоми за предстоящите актуализации, обновления и надграждане не по-късно от 5 (пет) работни дни предварително.

21.3 Всички изменения се предоставят на КЛИЕНТА в съответствие с действащите между споразумения, общи условия и приложенията към тях.

21.4 КЛИЕНТЪТ не дължи допълнително възнаграждение за използване на направените изменения.

 

XV. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

 

22. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на КЛИЕНТА, че:

 1. ще спазва всички приложими нормативни изисквания;
 2. има достъп до необходимото ноу-хау, експертен опит и познания, за да предоставя за ползване плъгина и да изпълнява свързаните с това задължения;
 3. ползването на плъгина не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица;
 4. плъгинът се предоставя за ползване във функционален вид;
 5. са предприети адекватни и пропорционални технически и организационни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни.

23. Плъгинът се предлага на принципа „такъв, какъвто е“ и както е наличен и ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнени очаквания на КЛИЕНТА.

24. ДОСТАВЧИКЪТ не се задължава да удовлетворява каквито и да е претенции на КЛИЕНТА за промяна на характеристиките и функционалността.

25. ДОСТАВЧИКЪТ не се задължава да обезщетява или оказва съдействие на КЛИЕНТА при правни спорове, свързани с права на интелектуална собственост.

26. ДОСТАВЧИКЪТ не поема никаква отговорност за начина на работа на КЛИЕНТА с избрания плъгин. Всички въведени данни и начинът на работа с тях са отговорност на КЛИЕНТА.

27. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя избрания плъгин за ползване единствено за законосъобразни цели в качеството си на доставчик на услуги на информационното общество и не носи отговорност за законосъобразността на търговската дейност на КЛИЕНТА, извършвана чрез електронни магазини и/или платформи за електронна търговия, в т.ч. за спазване на приложимото потребителско, търговско и конкурентно право, както и законодателство по защита на личните данни, от страна на последния.

28. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за:

 1. имуществени и неимуществени вреди, причинени от грешки или пропуски, настъпили вследствие от начина на разчитане и интерпретиране на документацията за ползване;
 2. възникнали за КЛИЕНТА неблагоприятни събития като загуба на репутация, промяна на данни, икономически или други преки и непреки загуби, разходи, щети, санкции, глоби или такси, които биха могли да възникнат при и по повод ползването на избрания плъгин;
 3. за възможното закъснение, ограничение, нарушена или липсваща комуникация, възникнали в резултат на проблем с интернет свързаността на всяка от страните;
 4. неизправност на компютърните системи или мрежи на КЛИЕНТА;
 5. вреди от всякакво естество, причинени от непреодолима сила или случайно събитие или от други обстоятелства, които са извън контрола му и не могат да бъдат предвидени или предотвратени.

29. КЛИЕНТЪТ приема, че въведените от него данни, в т.ч. информация за цени на продукти, методики за изчисляване на продажни и доставни цени, промоции, отстъпки и други правила за ценообразуване, които той въвежда, достъпва и създава при ползване на избрания плъгин, са единствено и само негово задължение и те са винаги във вида, в който той или оторизирано от него лице ги е оставило. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за променени от КЛИЕНТА данни.

30. КЛИЕНТЪТ приема, че претенции от каквото и да е естество могат да бъдат подадени в срок до 6 (шест) месеца, считано от узнаването за събитието, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от възникването на събитието, което ги е породило.

31. ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя гаранция за надеждността, своевременността, качеството, годността, истинността, наличността, точността или пълнотата на плъгина.

32. ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя пряка или косвена гаранция от всякакъв вид по отношение на:

 1. използването на плъгина без грешки, смущения и прекъсвания;
 2. достъпността на плъгина през Интернет;
 3. защитеността от хакерски атаки и/или друг непозволен достъп;
 4. съвместимостта на избрания плъгин при всяка комбинация от хардуер, софтуер, система или данни;
 5. съответствието на избрания плъгин с нуждите и очакванията на КЛИЕНТА;
 6. точността и поверителността на съхранените от КЛИЕНТА данни;
 7. правилността на решенията, взети от КЛИЕНТА при ползването на избрания плъгин;
 8. техническата възможност за коригиране на неизправна функционалност.

33. ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква имуществена отговорност, с изключение на случаите, когато такава отговорност не може да бъде изключена по силата на приложимото право. В такива случаи отговорността на ДОСТАВЧИКА се ограничава до размер, който не надвишава стойността на 6 (шест) месечни абонаментни възнаграждения.

34. Настоящите клаузи не ограничават или изключват възможността за други форми на отговорност съгласно приложимото право и за други средства за правна защита, които страните могат да притежават по силата на споразумението и/или приложимото законодателство.

 

XVI. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

35.1 Личните данни, събирани, съхранявани или използвани по друг начин във връзка с предоставянето и използването на избрания плъгин, подлежат на обработване съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни и приложимото национално и европейско законодателство, регламентиращо дейността на страните.

35.2 Правата, задълженията и отговорностите на страните, свързани с обработването на лични данни за целите на предоставянето и ползването на плъгина, които не са изрично уредени в настоящото споразумение, са регламентирани в приетата от ДОСТАВЧИКА Политика за лични данни, публикувана на УЕБ САЙТА.

35.3 Всяка страна има право да обработва лични данни на насрещната страна и/или лица, действащи от нейно име и за нейна сметка, за:

 1. водене на комуникация, свързана с изпълнение на споразумението;
 2. изготвяне, подписване и размяна на необходими документи;
 3. отправяне на изявления, изпълнение на права и задължения по споразумението;
 4. целите на финансово-счетоводната отчетност;
 5. упражняване и защита на правни претенции и/или събиране на вземания;
 6. изпълнение на приложими законови задължения.

35.4 Всяка страна има право да предоставя достъп до и/или да делегира дейности по обработване на лични данни на свои контрагенти, в т.ч. банкови и финансови институции, доставчици на платежни услуги, застрахователи, правни съветници, консултанти, пощенски оператори и куриери, доставчици на хостинг услуги, контрагенти, осигуряващи допълнителна сигурност на данните и системите за охрана, поддръжка и осигуряване на защитени инфраструктура, сървъри и свързаност, и други.

35.5 Всяка страна може да разкрива лични данни и/или да предоставя достъп до лични данни на публични органи или органи на съдебна власт, ако същото е изискуемо или допустимо по силата на нормативна разпоредба.

35.6 При предоставяне на лични данни на трети лица предоставящата страна носи отговорност за получаване на съгласие, респективно за наличието  на друго основание за законосъобразното събиране и обработване на данните на субектите.

35.7 Субектите на лични данни имат право да изискат и получат информация относно целите и основанията за обработване, категориите лични данни, които се събират и обработват, получателите на лични данни (при наличието на такива), сроковете на съхранение и правата си като субекти на данни.

35.8. Субектите на лични данни са длъжни да предоставят точни и актуални лични данни, необходими за изпълнение на законови и договорни задължения на страните.

36.1 При предоставяне на  плъгина ДОСТАВЧИКЪТ действа в качеството на обработващ лични данни, като извършва действия по обработване, включващи извличане, компилиране и пренос на данни между електронния магазин/платформата за електронна търговия и доставчика на куриерски услуги, като извличаните лични данни не се съхраняват на сървъри на ДОСТАВЧИКА, той няма функционален достъп до тях и не ги използва и/или споделя с трети лица за други цели.

36.2 Правата, задълженията и отговорностите на страните, свързани с възлагането на действия по обработване на лични данни от КЛИЕНТА към ДОСТАВЧИКА за целите на предоставянето и ползването на избрания плъгин, са регламентирани в Споразумение за обработване на лични данни, публикувано на УЕБ САЙТА.

37.1 Страните могат взаимно си предоставят достъп до поверителна информация за целите на изпълнение на споразумението.

37.2 Във връзка с горното, страните се задължават да:

 1. пазят поверителната информация на другата страна;
 2. не разкриват поверителна информация на другата страна без нейното предварителното писмено съгласие;
 3. защитават поверителната информация на другата страна със същата грижа и усилия, с които защитават своя поверителна информация;
 4. не използват поверителната информация на другата страна за цели, които не са свързани с предлагането, респективно ползването на избрания плъгин или упражняването на права, респективно изпълнението на задължения съгласно споразумението.

37.3 Независимо от горното, ДОСТАВЧИКЪТ не се задължава да третира като конфиденциална информация идеи, предложения и обратна връзка на КЛИЕНТА, получени във връзка с ползването наизбрания плъгин.

37.4 ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да обработва, адаптира, споделя, публикува, експлоатира с цел печалба или използва по друг начин обратна връзка от КЛИЕНТА, без да дължи обезщетение или възнаграждение за същото.

38.1 Ограниченията по чл.37.2 не се прилагат в случаите, когато страната има задължение по силата на закон или друг правен акт да разкрие поверителна информация.

38.2 В този случай другата страна се уведомява за това обстоятелство, освен ако закон или друг правен акт забраняват това.

39. Няма да е налице неизпълнение на задължения, когато поверителната информация е:

 1. станала известна на страните и/или трети лица преди сключване на споразумението;
 2. станала публично достъпна по друг начин, изключващ действия или бездействия на страните и/или техни представители;
 3. оповестена в изпълнение на законово изискване.
 

XVII. ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

 

40.1  Настоящото споразумение, включително функционалностите на плъгина и абонаментните планове, както и други документи с правнообвързващ характер, към които споразумението препраща, като Споразумението за обработване на данни, могат да бъдат едностранно изменяни от ДОСТАВЧИКА.

40.2 Измененията се публикуват на УЕБ САЙТА, а в случаите, когато същите представляват изменения или допълнения на функционалности на плъгина и/или абонаментните планове, отнасящи се до настоящите клиенти, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща и писмено уведомление до съответните клиенти чрез електронно съобщение по имейл.

40.3 Всяко изменение влиза в сила незабавно след датата на публикуването на УЕБ САЙТА, освен в случаите, когато изрично е посочен друг момент, независимо дали се отнася до лица, които ползват единствено публично достъпното съдържание на УЕБ САЙТА или до настоящи клиенти.

40.4 КЛИЕНТ, който не е съгласен с измененията, има право да заяви същото в срок от 7 (седем) календарни дни след датата, на която са публикувани същите или е изпратено изрично уведомление. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ приема такива действия за изявление за прекратяване ползването на избрания плъгин, като договорните отношения между страните се прекратяват в края на заплатения абонаментния период и ДОСТАВЧИКЪТ не дължи възстановяване на предплатени суми за същия.

40.5 В случай че КЛИЕНТЪТ не упражни правото си по чл.40.4 в едноседмичния срок, ДОСТАВЧИКЪТ приема, че същият се е запознал с тях и ги приема безусловно.

 

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

 

41. Действието на това споразумение се прекратява:

41.1 при изтичане на неговия срок;

41.2 при изменения на настоящото споразумение от страна на ДОСТАВЧИКА, с които КЛИЕНТЪТ не е съгласен;

41.3 по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

41.4 при неплащане на дължимото абонаментно възнаграждение след изтичане на срока по чл.5.7;

41.5 едностранно и незабавно от страна на ДОСТАВЧИКА при нарушаване на клаузи по РАЗДЕЛ X, XI, XII и XVI от настоящото споразумение или в други случаи, предвидени от закона.

42. Действието на разпоредбите от РАЗДЕЛ XI, XII, XV и XVI продължава и след прекратяване на настоящото споразумение с цел гарантиране правата и интересите на договарящите страни.

43. Когато страна по настоящото споразумение не изпълни свое задължение по причина, за която отговаря, другата страна може да развали договора като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичане на срока ще смята договора за развален. Срокът не може да бъде по-кратък от 5 (пет) работни дни.

 

 

XIX. УРЕЖДАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ

 

35. Към настоящото споразумение ще се прилага законодателството на Р България.

36. Като основен принцип при изпълнението на това споразумение страните възприемат взаимното разбиране и търпими компромиси. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

37. Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните по споразумение и с добрата воля на всяка една от тях, декларирана като определящ принцип на настоящото споразумение.

38. При невъзможност за постигане на горното всички спорове, породени от това споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в споразумението или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Евентуално бъдещо съдебно производство следва да се води на български език, освен ако страните не изберат друг език за водене на производството. В случай че Арбитражният съд не е компетентен да разгледа правния спор, същият се отнася към местно и родово компетентния съд.

 

XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

39. По отношение на всички въпроси, които не са уредени изрично в това споразумение, се прилагат описаните в РАЗДЕЛ II свързани документи.

40. Всички съобщения и цялата кореспонденция между страните ще бъде разменяна в писмен вид на търговските им адреси. С оглед оперативност и бързина в комуникацията, страните постигат съгласие да обменят помежду си всякаква информация в писмен вид, касаеща техните отношения във връзка с това споразумение и изпълнението на неговия предмет и на електронните им адреси, което ще се съставлява валидно електронно изявление със силата на оригинал. В тази връзка, всяко съобщение, изпратено по указания начин, ще има обвързваща сила за страните.

41.  Спазването на писмената форма ще бъде валидно и в случаите, при които изявления между страните са направени и в електронна форма от упълномощено лице.

42. Страните приемат, че кореспонденция, изпратена, респективно получена, по електронен път, включително на имейл, ще се счита за валидно разменена, съответно получена.

43. Всяка кореспонденция между страните, свързана с изпълнението или прекратяването на настоящото споразумение, се извършва в писмена електронна форма и се води по електронна поща. ДОСТАВЧИКЪТ приема, че волеизявление на КЛИЕНТА е валидно, ако е изпратено от имейл адреса, посочен в клиентския му профил, и е адресирано до следния имейл адрес на ДОСТАВЧИКА – [email protected] .

44. Всяка от страните се ангажира да информира незабавно другата за промяна в посочените контакти. При липса на такова уведомяване всяко уведомление на известните при сключване на споразумението имейл адреси ще се счита за редовно връчено, с произтичащите от това правни и фактически последици по смисъла на действащото българско законодателство.

45. Във финансова тежест на страната, в чиято полза е извършен съответния разход, е поемането на всички дължими такси и разноски при и по повод сключването, изпълнението и прекратяването на това споразумение, включително, но не само: пощенски или куриерски разходи, нотариални заверки, такси за удостоверения и актуални състояния, банкови транзакции, адвокатски и консултантски възнаграждения и други.

ВЕРСИЯ: 1.0

ДАТА НА ПРИЕМАНЕ: 01.05.2021 г.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 01.05.2021 г.

© 2024 Ес Кей Софтуер ЕООД. Всички права запазени.

Разширения