ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между “ЕС КЕЙ СОФТУЕР” ЕООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уеб сайта https://sk-soft.net/ (УЕБ САЙТА) и неговите потребители.

“ЕС КЕЙ СОФТУЕР” ЕООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ул. “Радецки” № 13, ет. 2, ап. 1. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 206246651 и се представлява от управителя Симеон Колев.

Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през УЕБ САЙТА, негови мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със УЕБ САЙТА.

С факта на зареждане на УЕБ САЙТА от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия за ползване на сайта и приложенията към тях, като се съобразява с последните и ги спазва.

ПОНЯТИЯ

        При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване използваните термини ще имат следното значение:

 1. Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 2. IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 3. Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се създават, достъпват, прочитат, модифицират или изтриват на твърдия диск на Крайния потребител по някои от следните начини: а) от Интернет сървър чрез Интернет страницата и/или б) от добавен на Интернет страницата програмен код (JavaScript) и представляващи част от възможностите на Администратора да събира, запазва трайно и достъпва информация за потребителите.
 4. Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи, в резултат на конкретно интерфейсно действие на Потребителя, напр. клик.
 5. Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 6. Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 7. Информационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 8. Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).
 9. Трето лице – обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора.
 10. Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 11. Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва единствено публично достъпното съдържание на УЕБ САЙТА.
 12. Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, което има регистриран клиентски профил и е влязло в правни отношения с Дружеството на основание сключено лицензионно споразумение при общи условия и започнато ползване на продукти и/или услуги, предлагани от УЕБ САЙТА.
 13. Търговец” – всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
 14. Електронен магазин” – софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб браузър или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки и/или услуги посредством сключване на договор от разстояние съгласно чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки и/или услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.
 15. Платформа за електронна търговия” – онлайн платформа, предоставяща услуги за продажба на стоки и/или услуги в интернет, чрез която се осъществяват продажби и трансакции чрез функционалностите на самата платформа.
 16. Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 17. Субект на данни” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 18. Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 19. Сървър” е хардуерен или софтуерен компонент, осъществяващ функции по запазване, доставка и сервиране на web страници на клиенти.
 20. Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено продуктите, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 21. Уеб сайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
 22. Уеб сайтът” или “Сайтът” е уебсайт, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.
 23. Услуги” са услугите, предоставяни посредством УЕБ САЙТА.

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО   

Дружеството предоставя на потребителите чрез УЕБ САЙТА ползването на Услугите при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до УЕБ САЙТА.

Тъй като предоставяните Услуги могат да бъдат постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЕБ САЙТА

Териториален и персонален обхват на дейността

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, са насочени приоритетно към потребители и търговци от Европейския съюз, в частност от Р България, но могат да бъдат достъпвани и ползвани и от трети страни без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

Цел на УЕБ САЙТА
Целта на УЕБ САЙТА се изразява в три главни направления:
 1. Информиране за дейността на дружеството, неговите история, визия, мисия, ценности, корпоративна и социална отговорност и предлаганите от него продукти и/или услуги.
 2. Предлагане и продажба на софтуерни продукти за WooCommerce, представляващи софтуерни компоненти (плъгини) за електронни магазини и платформи за електронна търговия, които автоматизират обработването на заявки на куриерски услуги за доставка на закупени и/или поръчани стоки.
 3. Информиране на посетителите на УЕБ САЙТА за детайлите за контакт с Дружеството, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания за предлаганите услуги, желаят да отправят коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.

Сключване на споразумението

Споразумението поражда действие от момента на постигане на съгласие и неговото обективиране.

Споразумението се сключва на български език.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

Потребителят/Клиентът се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от УЕБ САЙТА и неговия администратор.

Страните се съгласяват, че изпращаните помежду им съобщения чрез електронна поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставлява идентифициране на УЕБ САЙТА, респективно Потребителя/Клиента, като автор и титуляр на тези електронни изявления, и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

Настоящото споразумение има действие до преустановяване от Потребителя/Клиента на ползването на Услугите, достъпни през УЕБ САЙТА.

Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица.

Права и задължения на потребителя/клиента

Потребителят/Клиентът има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез УЕБ САЙТА при спазване на изискванията за достъп, определени от Дружеството.

Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в УЕБ САЙТА, единствено за лично ползване.

Правото на достъп не включва, освен ако не е изрично упоменато, правото за копиране или възпроизвеждане на информация, или използване защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

Потребителят/Клиентът се задължава при използване на предоставяните Услуги:

 1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
 2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез УЕБ САЙТА и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
 3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава УЕБ САЙТА или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 4. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 5. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

Връзки към социални мрежи

Чрез УЕБ САЙТА Дружеството може да предоставя възможност на своите потребители и клиенти да имат директна връзка (бързи връзки) към сайтовете на трети страни. Тези трети страни вероятно събират лични данни, като режимът за това се регулира съгласно приетите от от тях общи условия за ползване и защита на личните данни.

Ограничаване на отговорността на Дружеството

Дружеството предоставя Услугите чрез УЕБ САЙТА за ползване “както са” и “както са достъпни”.

Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.

Дружеството не предоставя гаранции за това, че:

 1. ползването на Услугите ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно;
 2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;
 3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;

При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда, произлизащи от:

 1. ползването на Услугите;
 2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;
 3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;
 4. потребителско съдържание;
 5. поведение на Потребители и Клиенти във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).

Дружеството не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп до УЕБ САЙТА, поради проблеми извън контрола му – софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.

Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.

Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на УЕБ САЙТА, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.  

Неустойки

До пълния обем, допустим от приложимото право, Дружеството няма да бъде отговорно за вреди, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите. Независимо от горното отговорността на Дружеството към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на 100 лева.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.

Променените Общи условия за ползване ще бъдат публикувани на УЕБ САЙТА по начин, гарантиращ възможността за възпроизвеждане, както и записването (съхраняването) им на траен носител.

На УЕБ САЙТА е публикуван архив на Общите условия за ползването му, съдържащ настоящите Общи условия и всички последващи промени, като възможността за тяхното възпроизвеждане и записване (съхраняване) на траен носител ще бъде предоставена.

Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

Продължаването на ползването на УЕБ САЙТА след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.

Ако Потребител или Клиент не е съгласен с общите условия за ползване на УЕБ САЙТА, то той следва да не използва УЕБ САЙТА или която и да е от Услугите.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите.

СПОРОВЕ, КОМПЕТЕНТЕН СЪД И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това съд, определен съобразно правилата на подсъдност.

В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

Приложимото по настоящото споразумение право е правото на Р България.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Наименование “ЕС КЕЙ СОФТУЕР” ЕООД
Седалище гр. Варна
Адрес на управление гр. Варна, 9000, ул. “Радецки” № 13, ет. 2, ап. 1
ЕИК 206246651
Управител Симеон Колев
Имейл адрес [email protected]
Телефон за връзка +359 893 232 863

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са приети и утвърдени от “ЕС КЕЙ СОФТУЕР ЕООД”. Общите условия са съобразени с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

 

Дата на публикуване: 01.05.2021 г.